ARBEJDSPLADSVURDERING 2011
Nakskov Gymnasium og HF

byggende på Ennovas medarbejdertrivselsundersøgelse og arbejdspladsvurdering maj 2011 (nedenfor forkortet til APV)
I øvrigt henvises til opsamling af personalepolitiske drøftelser på medarbejdermøde den 17. maj 2011 (nedenfor forkortet til MED)

 

Forhold der påvirker miljøet:

Beskrivelse af problemet.

Forslag til løsning af problemet

ved PR, LA og OS (09.06.11)

Opfølgning og status
ved PR, LA og OS (21.06.13)
(Se årlig arbejdsmiljø-

drøftelse 2013 nederst)

Det fysiske arbejdsmiljø

Belysning

Utilfredsstillende belysning (dags- og loftslys),
APV s.8, pkt.83.

Manglende afblænding for udefrakommende lys,
APV s.8, pkt.84
 

Ny belysning undervejs i afsnit 3 med i brugtagning august.

 

 

Vi medtager ønsket ved kommende  udskiftning af gardiner.

 

Afsnit 2 og afsnit 3
er renoveret.
 

Støj

Generende støj
APV s.8, pkt.86

Støj fra kopimaskinerne.

Støj og uro med elever, som benytter stationære pc'er i klasselokalerne i frikvarterer

 Ifm. forestående udskiftning af kopimaskinerne medtages ønsket om støjsvage maskiner
MED s. 3
 

Kun adgang til de stationære pc'er i klasselokaler via lærerlogin
MED s.3

Kopimaskiner udskiftet
til støjsvage modeller.

 

Elever frakoblet pc'er i undervisningslokaler

Arbejdsstedets indretning

 

 

 

Kulde/varme

 

 

 

Temperatursvingninger

Ujævn temperaturstyring i klasselokaler.
APV s.8, pkt.81

Varmesystemet skal undersøges
MED s.3

Er undersøgt.

Træk

 

 

Luftfugtighed

 

 

Manglende ventilation

Dårligt indeklima i afsnit 7

Ventilationssystemet skal undersøges
MED s.3

Er undersøgt.
Afsnittet benyttes ikke længere af NGHF, da det udlejes.
 

Akustik

 

 

 

Statisk elektricitet

 

 

 

Lokalestørrelse

 

 

Rengøringsniveau

Manglende / utilstrækkelig rengøring
APV s.8, pkt.82

Kritikken formidles videre til skolens rengøringsselskab, og PR følger op på rengøringsproblemerne.

Der aftales langsigtet plan for hovedrengøring på uddannelsescentret med vort rengøringsselskab.

Vi har haft og har fortsat nyttig dialog med rengøringsselskabet
om rengøringsbehovene

Bygningsmaterialer

 

 

 

Luftkvalitet

Dårlig luftkvalitet i lokalerne
APV s.8, pkt.85

Se oven for under manglende ventilation.
I øvrigt må det tilrådes at lufte ud i klasselokalerne i frikvartererne ved at åbne vinduerne.

 Det er let at åbne de nye vinduer i afsnit 2 og 3.

Andre fysiske forhold

Aflåsning af yderdørene i afsnitteneØnske om tekøkken med mikrobølgeovn i tilknytning til personalerummetBehov for tidssvarende møbler og reoler i de åbne afsnit og tavler i klasselokalerne
 

Låsene søges frakoblet i yderdørene i afsnittene kl. 08:00-15:30
MED s.3


Vi bemærker ønsket, men ser os af pladsmæssige grunde ikke umiddelbart i stand til at imødekomme det.

 

 

Afsnit 3 nyindrettes
MED s.1

Personalerummet er nyrenoveret og forsynet med bl.a. tekøkken.

 Tavler, møbler og reoler i afsnit 2 og 3 er udskiftet.
Renovering af laboratorieafsnittet er påbegyndt. 

Biologiske forhold

Skimmelskader

Mistanke om skimmelsvamp i uddannelsescentret, især pga. de mange vandskader

Undersøgelse for skimmelsvamp
MED s.3

Vi planlægger i første omgang at undersøge i afsnit 2, i auditoriet og i administrationsområdet.

Afsnit 2 og administrationsområdet er renoveret.

Andre biologiske forhold

De biologiske forhold (dyrkning af bakterier, svampe m.m.(er ikke helt i orden
APV s.8, pkt.93

LA kontakter biologilærerne med henblik på afklaring og løsning af problemerne.

 

Ergonomiske forhold

Løft

 

 

Belastende arbejdsstillinger

 

 

 

Tungt arbejde

 

 

Møbler

 

 

 

Inventar

 

 

Træk/skub

 

 

Hjælpemidler

 

 

Andre ergonomiske forhold

 

 

 

Kemiske forhold

Organiske opløsningsmidler

 

 

 

Allergifremkaldende stoffer

 

 

 

Rengøringsmidler

 

 

Manglende brugsanvisninger

 

 

 

Opbevaring af stoffer/materialer

Håndteringen af farlige stoffer er ikke helt i orden
APV s.8, pkt.92

 LA kontakter lærerne i de eksperimentelle fag med henblik på afklaring og løsning af problemerne.

Ny tidssvarende kemikaliemærkning

er undervejs.

Bortskaffelse af stoffer/materialer

 

 

 

Personlige værnemidler

 

 

 

Rengøringsfaciliteter

 

 

 

Andre kemiske forhold

Generende lugte fra inventar, bygningen eller omgivelser
APV s.8, pkt.91

 Vi opfordrer til hyppig udluftning ved at åbne vinduerne.

 

Ulykkesfarer

Transport- og flugtveje

 

 

 

Gulve

 

 

 

Gas-installationer

 

 

 

El-installationer

 

 

 

Ovn

 

 

Løse ledninger

 

 

Skærende maskiner/redskaber

 

 

 

Stiger

 

 

Førstehjælpsudstyr

 

 

 

Brandudstyr

 

 

 

Andre ulykkesfarer

 

 

 

Det psykiske arbejdsmiljø Videndeling For lidt videndeling mellem kolleger vedrørende det daglige arbejde
APV s.4, pkt.37

Ledelsen kunne informere og inspirere medarbejderne bedre

Vi opfordrer alle til at benytte den daglige kontakt med kolleger, hvor der kan hentes megen hjælp og god inspiration.
Desuden opfordrer vi til flittig brug af videndelingsmapperne i Fronter -Lærerværelset/Videndeling:-
både til selv at formidle og hente ideer, erfaringer m.m.

Ledelsens information (hvor og hvor meget?) afstemmes efter pædagogisk råds fremtidige virke, som et udvalg p.t. overvejer
MED s.1

 
  Mobning Medarbejdere oplever, at de bliver mobbet / chikaneret af ledelsen,
APV side
 
Punktet vil blive drøftet i ledelsesgruppen, så vi undgår mobning frremover.  
  Stress Flere stressramte medarbejdere har søgt lægehjælp Der planlægges foredrag ved stresskonsulent i det kommende skoleår.

Der anskaffes afstressningsstol og eller sofa i stillerum for personalet.

 
Vi har haft pædagogisk eftermiddag den 27/2-12 om stresshåndtering ved erhvervspsykolog.

Vi har måttet afstå vort stillerum pga. omstrukturering på uddannelsescentret

  Studieadministrativt system Ludus ikke i alle henseender tilfredsstillende Møde med Ludus om løsning af diverse problemer og drøftelse af Ludus på PR-møde i efteråret 2011
MED s.3
 
Skolen har skiftet til mere brugervenligt studieadministrativt programmel (Lectio).
Lærerne blev introduceret grundigt hertil.
  Arbejdsplan Ujævn arbejdsbelastning for lærerne Kvartalsvise normopfølgninger i Ludus
MED s.3

Skemaændringer under 14-dages fristen bør så vidt muligt undgås.

 

Årsplanen er synliggjort via supplerende. mere detaljeret arbejdsplan, som formidler overblik over diverse opgaver og møder i løbet af skoleåret.
Lærernes ekstra opgaver i løbet af skoleåret medtages i opgavefordelingen forud for skoleårets start.
I øvrigt tilrettelægges lærernes arbejdsbelastning nu i 90 minutters moduler, modsat 45 minutters lektioner, hvilket skønnes at lette deres arbejdsbelastning.


Årlig arbejdsmiljødrøftelse 2013
 
 

 

"Den årlige arbejdsmiljødrøftelse har som formål at drøfte den foregående periodes initiativer og sætte fokus på indsatsområder vedrørende arbejdsmiljøet for det kommende år.

LA og OS har undersøgt personalets sygefravær gennem de seneste 1½ år. Stort sygefravær og spredt sygefravær (mange enkeltdage) kan være symptom på dårligt arbejdsmiljø. Det gennemsnitlige antal sygedage for vore lærere var i foråret 2012 på 2,6 dage og i foråret 2013 på 2,8 dage. LA og OS vurderer, at sidstnævnte stigning skyldes de mange influenza-tilfælde i foråret og konkluderer, at de moderate gennemsnitstal ikke peger på arbejdsrelateret sygdom. Med hensyn til spredningen i sygefravær var der i foråret 2012 i alt 5 kolleger med fravær over 5 dage og 2 kolleger med fravær mere end 10 dage. For foråret 2013 er de tilsvarende tal 8 kolleger med fravær mere end 5 dage og 2 kolleger med fravær mere end 10 dage. Sidstnævnte 2 kolleger havde året før ingen sygedage, og deres fravær i 2013 strakte sig over flere dage. Konklusionen er igen, at sygefraværet ikke peger på arbejdsrelaterede forhold.

 

Vor seneste APV (lovpligtig arbejdspladsvurdering) er fra 2011. Initiativerne i forlængelse heraf blev senest drøftet og kommenteret på møde mellem LA, PR og OS den 21. juni 2013, se http://www.nakgym.dk/adm/os/APV11/APVjuni11.htm

 

MIO tog ovenstående oplæg og kommentarer til efterretning og enedes om følgende særlige fokusområder vedr. arbejdsmiljø for det kommende år:

1.Ny kemikaliemærkning med tilhørende brugsanvisninger (fysisk arbejdsmiljø)
- LA og PR tager initiativ hertil
2.Fortsat renovering af laboratorieafsnittet (fysisk arbejdsmiljø)
3.Aflastning af lærernes arbejdsbelastning via videndeling og fælles planlægning (psykisk arbejdsmiljø) – PANG og OK 13 udvalget tager initiativ hertil

4.Tilbud om (genopfriskning af) førstehjælpskurser
5.APV i foråret 2014"


Referat fra møde i
MIO den 19. aug. 2013