PROFESSIONEL KAPITAL UNDERSØGELSE 15/16 med opfølgningsplan
Nakskov Gymnasium og HF

Skolen deltog i professionel kapital undersøgelse oktober 2015 på initiativ af GL og sammen med en del andre gymnasier.

Læs resultaterne af undersøgelsen med tilhørende opfølgningsplan.

(Senest opdateret maj 2016)
 

ÅRLIGE ARBEJDSMILJØDRØFTELSER
2013
2014
2015
2016
 

ARBEJDSPLADSVURDERING 2014
Nakskov Gymnasium og HF

byggende på Ennovas arbejdspladsvurdering marts 2014 (forkortet til APV),
som omfatter tre ensartet opbyggede skrivelser:

APV for alle medarbejdere (APV ALLE),

APV for TAP (APV TAP) og

APV for underviserne (APV UND)

27.04.14, OS
(Senest opdateret 18.09.16, OS)
 

 

EMNE

KOMMENTARER

 

OPFØLGNING

(efter PR, LA og OS -møde 28. april 2014)

 
DET
PSYKISKE
ARBEJDSMILJØ
Arbejdets indhold og muligheder Blandt TAP er der behov for større muligheder for faglig og personlig udvikling samt involvering i planlægning og organisering af arbejdet.(APV TAP s.4) Ledelsen drøfter problemet med TAP med henblik på at imødekomme ønskerne via kompetenceudvikling og ændret fordeling af arbejdsopgaver.  
Det sociale samvær Blandt TAP er der behov for bedre muligheder for socialt samvær (APV TAP s.4) Ledelsen drøfter snarest muligt forbedringer med TAP  
Mobning Nogle medarbejdere oplever, at de bliver mobbet.
Oplevelsen af mobning er mest udbredt i lærergruppen. Alle, der tilkendegiver at have været udsat for mobning, angiver, at mobningen skyldes kolleger, og 25 % angiver desuden ledelsen som kilden til mobningen.
APV s.5
Mobningsproblemerne drøftes i MIO, og det henstilles til alle at undgå mobning.
Konkrete tilfælde af mobning håndteres via tillidsmanden og skolens ledelse.
 
 
Stress Flere stressplagede medarbejdere.
(APV ALLE s. 7)

Problemet findes især blandt lærerne (sammenlign APV UND s.4 og 7 med APV TAP s.4 og 7) og skyldes det psykiske arbejdsmiljø.

Der planlægges foredrag om stresshåndtering ved stresskonsulent i indeværende år.

De mere konkrete årsager til stress blandt lærerne afdækkes via drøftelser i MIO, PR og via MUS-samtaler.
 
DET
FYSISKE ARBEJDSMILJØ
Temperaturen i lokalerne I TAP-gruppen er der utilfredshed med temperaturen i lokalerne. (APV TAP s. 8) Ledelsen afdækker de konkrete problemer via kontakt med TAP og forsøger efterfølgende at løse eventuelle problemer.  
Lysindfald TAP tilkendegiver problemer med afblænding for udefrakommende lys. (APV TAP s. 8) Som ovenfor!  
Støj TAP tilkendegiver problemer med at udføre arbejdet uden generende støj (APV TAP s. 8) Som ovenfor!  
Ergonomi TAP tilkendegiver, at arbejdspladsen kunne være bedre indrettet med hensyn til ergonomiske forhold. (APV TAP s. 8) Som ovenfor!  
Rengøring Rengøringen opleves som utilstrækkelig.  (APV s. 8)
 
Problemet drøftes i MIO og hos de to medarbejdergrupper med henblik på at få afdækket de konkret problemer med rengøringen. Efterfølgende informerer ledelsen  rengøringsselskabet om den fremsatte kritik af rengøringsstandarden.  
  De biologiske forhold I TAP-gruppen er der bekymring at spore med hensyn til de biologiske forhold. (APV TAP s. 8) Ledelsen taler med TAP-gruppen herom og følger op med undersøgelser til afdækning af eventuelle problemer.  


 Årlig arbejdsmiljødrøftelse 2013

"Den årlige arbejdsmiljødrøftelse har som formål at drøfte den foregående periodes initiativer og sætte fokus på indsatsområder vedrørende arbejdsmiljøet for det kommende år.

LA og OS har undersøgt personalets sygefravær gennem de seneste 1½ år. Stort sygefravær og spredt sygefravær (mange enkeltdage) kan være symptom på dårligt arbejdsmiljø. Det gennemsnitlige antal sygedage for vore lærere var i foråret 2012 på 2,6 dage og i foråret 2013 på 2,8 dage. LA og OS vurderer, at sidstnævnte stigning skyldes de mange influenza-tilfælde i foråret og konkluderer, at de moderate gennemsnitstal ikke peger på arbejdsrelateret sygdom. Med hensyn til spredningen i sygefravær var der i foråret 2012 i alt 5 kolleger med fravær over 5 dage og 2 kolleger med fravær mere end 10 dage. For foråret 2013 er de tilsvarende tal 8 kolleger med fravær mere end 5 dage og 2 kolleger med fravær mere end 10 dage. Sidstnævnte 2 kolleger havde året før ingen sygedage, og deres fravær i 2013 strakte sig over flere dage. Konklusionen er igen, at sygefraværet ikke peger på arbejdsrelaterede forhold.

 

Vor seneste APV (lovpligtig arbejdspladsvurdering) er fra 2011. Initiativerne i forlængelse heraf blev senest drøftet og kommenteret på møde mellem LA, PR og OS den 21. juni 2013, se http://www.nakgym.dk/adm/os/APV11/APVjuni11.htm

 

MIO tog ovenstående oplæg og kommentarer til efterretning og enedes om følgende særlige fokusområder vedr. arbejdsmiljø for det kommende år:

1.Ny kemikaliemærkning med tilhørende brugsanvisninger (fysisk arbejdsmiljø)
- LA og PR tager initiativ hertil
2.Fortsat renovering af laboratorieafsnittet (fysisk arbejdsmiljø)
3.Aflastning af lærernes arbejdsbelastning via videndeling og fælles planlægning (psykisk arbejdsmiljø) – PANG og OK 13 udvalget tager initiativ hertil

4.Tilbud om (genopfriskning af) førstehjælpskurser
5.APV i foråret 2014"


Referat fra møde i
MIO den 19. aug. 2013Årlig arbejdsmiljødrøftelse 2014

Årlig arbejdsmiljødrøftelse i MIO

"LO og OS (skolens arbejdsmiljøgruppe) har fulgt op på   

arbejdspladsvurderingen og medarbejdertrivselsundersøgelsen fra foråret 14.

Ang. stress:
LO har kontaktet GL med henblik på stress-oplæg for skolens lærere onsdag den 17. december.

Ang. førstehjælpskursus :
OS er i færd med at arrangere kursus på 3 x 3 timer i førstehjælp og brug af hjertestarter. Skolens hidtidige førstehjælpsgruppe (UF, LC, LI, MB, LA og OS) vil blive videreført af følgende gruppe, under forudsætning af opnåede certifikater: MM, LC, LI, MB, LO, OS og evt. en idrætslærer. Også andre af skolens ansatte tilbydes førstehjælpskurset, som kan rumme op til 16 deltagere. OS informerer nærmere herom senere.

Ang. mobningsproblemer: LO og OS opfordrer til at følge APV-rådet om at undgå mobning og i tilfælde af mobning at rette henvendelse til tillidsmanden og skolens ledelse. Det kan være svært at afgrænse hvad mobning er. GL’s kollegiale vedtægter kan være en hjælp hertil, læs evt. bilag 3.

Ang. sygefravær i skoleåret 13/14:

Fraregnet langtids- og delvis sygemelding samt graviditetsbetinget sygdom har lærerne i skoleåret 13/14 gennemsnitligt været fraværende 3,7 dage, svarende til 1,9 % ’s fravær. Da lærerne gennemsnitligt var fraværende 2, 4 % i kalenderåret 2013, er der tale om en nedadgående tendens. Det skyldes formodentlig, at vi i foråret 13 var ramt af influenzaepidemi.
To ansatte har et fravær i det sidste års tid på over 15 dage og vil derfor af ledelsen blive indkaldt til en sygefraværssamtale, jf, vor sygefraværspolitik (som kan læses i Lærermappen).
Personalets sygdomsfravær og fraværets fordeling på perioder giver i øvrigt ikke anledning til bekymring for arbejdsrelateret sygefravær."


Referat fra møde i
MIO den 11. sept. 2014

 


Årlig arbejdsmiljødrøftelse 2015 

Årlig arbejdsmiljødrøftelse i MIO

OS orienterede om sikkerhedsgruppens årlige drøftelse af medarbejdernes fravær. Udgangspunktet har været fraværsstatistikker omfattende alle skolens ansatte i skoleåret 14/15. Stort og spredt fravær kan være symptom på stress og dårligt arbejdsmiljø.

Det gennemsnitlige antal fraværsdage på grund af sygdom i skoleåret 14/15 var 3,2 dage. Der er her tale om en nedadgående tendens, idet det tilsvarende tal i det foregående skoleår, altså 13/14, var 3,7 dage.

En enkelt medarbejder har i skoleåret 14/15 været fraværende mere end 15 arbejdsdage og bliver derfor af ledelsen indkaldt til en sygefraværssamtale, jf, vor sygefraværspolitik (som kan læses i Lærermappen).

Fraværsmønsteret  med hensyn til fordeling på perioder giver ikke anledning til bekymring for arbejdsrelateret sygefravær. Alt i alt en positiv udvikling med hensyn til syge- fraværet på Nakskov Gymnasium og HF!

Referat fra møde i
MIO den 10. december 2015

 

Årlig arbejdsmiljødrøftelse 2016

Årlig arbejdsmiljødrøftelse i MIO

LO og OS orienterede om
sikkerhedsgruppens årlige drøftelse af medarbejdernes fravær. Udgangspunktet har været fraværsstatistikker omfattende alle skolens ansatte i skoleåret 15/16. Stort og spredt fravær kan være symptom på stress og dårligt arbejdsmiljø.


Det gennemsnitlige antal fraværsdage på grund af sygdom i skoleåret 15/16 var for hele personalet 4,3. Der er her tale om en opadgående tendens, da det tilsvarende tal i skoleåret 14/15 var 3,2 dage. Det gennemsnitlige fraværstal på grund af sygdom er lidt større i TAP-gruppen end hos lærerne. Tallene vedrører kun fravær på grund af sygdom og medtager derfor ikke fravær som følge af ferie, barsel, omsorgsdage og barns sygdom.  

I alt tre medarbejdere har i skoleåret 15/16 været fraværende mere end 10 arbejdsdage på grund af sygdom. Ledelsen kender årsagerne til sygdomsfraværet, som kun i et af de tre tilfælde kan være arbejdsrelateret (stress). Hvis man fratrækker det længstvarende sygefravær, som ikke er arbejdsrelateret, kommer ovennævnte gennemsnitlige antal sygedage ned på 3,6 dage.

 

Fraværsmønsteret med hensyn til fordeling på perioder og ugedage giver ikke anledning til bekymring for arbejdsrelateret sygefravær.

 

Alt i alt konstaterer sikkerhedsgruppen, at der er tale om en moderat stigning i personalets sygefravær. Det er sikkerhedsgruppens vurdering, at det gennemsnitlige sygefravær befinder sig inden for normal-området for en arbejdsplads som vor. (MM vil forsøge at skaffe informationer om det gennemsnitlige sygefravær inden for gymnasieområdet)

I øvrigt informerede LO om, at vore kriseinstrukser vedr. brand og PLOV (politibetegnelse for Påbegyndte Livsfarlige Og Voldelige hændelser) vil blive revideret, så der medtages afsnit om opfølgning efter krisesituationer, fx overfald på skolens område. (De to nuværende instrukser kan fx læses i Lærermappens afsnit Band- og evakueringsinstruks og Kriseinstruks vedr. skoleskyderi (PLOV): http://www.nakgym.dk/adm/os/laerermappe.htm )

 

Ud over nævnte kriseinstrukser varslede LO en supplerende kriseinstruks vedr. kriser i øvrigt, fx ved uheld i kemilaboratoriet.

 

MIO drøftede og bakkede op om sikkerhedsgruppens oplæg.

Referat fra møde i
MIO den 5. september 2016