Kompetenceudvikling

 

Vi lægger stor vægt på at styrke elever og kursisters kompetencer, så de bliver veludrustede til videregående uddannelser.

Vi skelner mellem:

- faglige kompetencer
- studietekniske kompetencer
- elevkompetencer
 
De faglige kompetencer vedrører den faglige viden, faglige færdigheder og metoder, som er beskrevet som faglige mål i de ministerielle læreplaner for fagene.

De studietekniske kompetencer vedrører de arbejdsformer og studieteknikker, som eleverne trinvis præsenteres for og lærer at benytte under deres 2-3-årige uddannelse.  På Nakskov Gymnasium og HF betragter vi studieteknikker i tæt sammenhæng med de forskellige arbejdsformer, vi benytter. Nogle arbejdsformer er præget af høj lærerstyring, andre af lav. Eleverne arbejder alene, sammen med kammerater eller sammen med en lærer.

Se oversigten over studietekniske kompetencer opdelt efter arbejdsformer , som skolens lærere har tilvejebragt og besluttet at benytte i studieplaner og undervisningsbeskrivelser.

Som eksempler på mere konkret brug heraf i teamenes planlægningsarbejde se:
Udviklingsplan for studietekniske kompetencer i 1g  (eller klik på udskriftsversion i Word)
Udviklingsplan for studietekniske kompetencer i 2g  (eller klik på udskriftsversion i Word)
Udviklingsplan for studietekniske kompetencer i 3g  (eller klik på udskriftsversion i Word)

(Ang. hf: se nederst)


Elevkompetencer vedrører elevernes personlige og sociale adfærd (vise hensyn, tage initiativ, være ansvarlig m.m.) i klassen og på skolen, som jævnligt drøftes af team og klassens lærere (evt. vedtages sammen med eleverne regler for klasserumskultur) og som  i øvrigt er normsat af  skolens studie- og ordensregler

 

Studietekniske kompetencer opdelt efter arbejdsformer

 

 

Høj lærerstyring

Lav lærerstyring

Eleven alene

1. Lektielæsning

2. Selvstændige opgaver
(fx i forbindelse med store opgaver) – undersøger, afprøver og øver sig på egen hånd og bruger læreren som vejleder

Eleven sammen med kammerater

3. Par – eller gruppearbejde
- planlagt og vejledt af lærer

4. Projekt
- læreren deltager som konsulent

Eleven sammen med lærer

5. Klasseundervisning og klassedialog

6. I øvrigt
– eleven får instruktion og forklaringer efter behov
1.
Lektielæsning

a)  Læse- og notatteknik: evnen til at skimme en tekst, til at stille spørgsmål, til at sammenfatte pointer og konklusioner, til at kunne uddrage faglige problemstillinger, at lave lektienoter
 

b)  Indlæringsstrategier: at benytte specifikke faglige indlæringsstrategier – fx metoder til gloseindlæring i fremmedsprog og begrebsindlæring
 

c)  Skriftlighed: at benytte forskellige skriftlige genrer, fx tænkeskrivning, formidlingsskrivning, redegørelse, referat, essay og naturvidenskabelig rapport.

 

2. Selvstændige opgaver

a)  Informationssøgning: at søge og udvælge fagligt materiale fra et større stofområde
 

b)  Skriftlige opgaver: at skrive en større skriftlig opgave med indholdsfortegnelse, problemformulering, dokumentation, grundlæggende metoder, kildeoplysning, noteapparat og litteraturliste
 

c)  Synopsis: at udarbejde en synopsis med henblik på at indgå i en faglig dialog ved mundtlig prøve
 

d)  Mundtligt oplæg og mundtlig prøveform: at præsentere kendt og ukendt materiale i en faglig sammenhæng og kunne perspektivere; mundtlig fremlæggelse ved hjælp af Powerpoint
 

e)  Selvevaluering: at vurdere kvaliteten af egen indsats ud fra særfaglige kriterier og kunne omsætte forbedringsforslag ved processkrivning.

 

3. Par – eller gruppearbejde

a)  Emneorienteret projektarbejde: at praktisere emneorienteret gruppe- eller projektarbejde, fx via arbejdsspørgsmål
 

b)  Samarbejde i grupper: at praktisere forskellige måder at organisere en gruppes måde at arbejde på, fx gruppeleder og sekretær
 

c)  Videndeling 


4.
Projekt

a)  Problemorienteret projektarbejde: at praktisere
 

i)     problemorienteret projektarbejde med udstukket problemformulering,
 

ii)    problemorienteret projektarbejde med selvstændigt valg og udvikling af problemformulering.

 

5. Klasseundervisning og klassedialog

a)  Timenotater: at tage timenotater på en hensigtsmæssig måde
 

b)  Brainstormingsteknikker: at beherske brainstormingsteknikker (hurtigskrivning, mindmap, begrebskort og problemtræ)
 

c)  Mundtlighed: fx faglig diskussion, fremlæggelse og respons
 

d)  Argumentation og argumentationsteori: at kunne finde og anvende argumenter - og have indsigt i forskellige typer argumentation.
 

6. I øvrigt

a)  Træning: at beherske fagenes værktøjer på en rutineret måde
 

b)  Grundlæggende taksonomiske begrebsforskelle: at skelne mellem forskellige taksonomiske niveauer: referat, redegørelse, analyse, fortolkning, diskussion og vurdering i forskellige fag
 

c)  Brug af IT: at inddrage og benytte IT i forbindelse med informationssøgning, bearbejdning af talmateriale, kommunikation, skriftlig formidling og mundtlig formidling
 

d)  Metoder i hovedområderne og i fagene.

 

 

Se nedenfor eksempler på udviklingsplaner for studietekniske kompetencer til brug for i teamenes planlægningsarbejde:
Udviklingsplan for studietekniske kompetencer i 1g  (eller klik på udskriftsversion i Word)
Udviklingsplan for studietekniske kompetencer i 2g  (eller klik på udskriftsversion i Word)
Udviklingsplan for studietekniske kompetencer i 3g  (eller klik på udskriftsversion i Word)
 


 

Udviklingsplan for studietekniske kompetencer i 1.g

 

Introduktion af hvem?

Opfølgning af hvem?

Hvornår?

1

Lektielæsning

 

 

 

a)

Læse- og notatteknik: skimming, forståelsesspørgsmål, understregninger, forberedelsesnotater

 

 

 

b)

Indlæringsstrategier: - memorering af information

 

 

 

- læring af gloser

 

 

 

- begrebslæring

 

 

 

c)

Skriftlighed: - formidling af eksperimentelle data i form af rapport

 

 

 

- tænkeskrivning

 

 

 

- formidlingsskrivning      

2

Selvstændige opgaver

 

 

 

a)

Informationssøgning: kan bruge håndbøger, (elektroniske) ordbøger og andre opslagsværker

 

 

 

b)

Skriftlige opgaver: større skriftlige opgaver med indholdsfortegnelse, noter og litteraturliste,

finde fokus og vinkel (tese, pointe eller problemformulering) -evt. ud fra vejledende spørgsmål

 

 

 

c)

Synopsis: at lave en disposition

 

 

 

d)

Mundtligt oplæg, herunder brug af PowerPoint-dias

 

 

 

e)

Selvevaluering: kan omsætte forbedringsforslag ved genskrivning

 

 

 

3

Par- eller gruppearbejde

 

 

 

a)

Emneorienteret projektarbejde: arbejde med afgrænset tema for at opnå en konkret viden

 

 

 

b)

Samarbejde i grupper: organisere gruppens samarbejde (mødeleder, sekretær), lave en arbejdsfordeling, følge en dagsorden og skrive logbog

 

 

 

c)

Videndeling: kan bruge Fronters fora til videndeling

 

 

 

4

Projekt

 

 

 

a)

Projektarbejde med udstukket problemformulering

 

 

 

 

5

Klasseundervisning og klassedialog

 

 

 

a)

Timenotater: notatteknik ud fra læreroplæg m.v. (kan referere pointerne)

 

 

 

b)

Brainstormingsteknikker: hurtigskrivning og mindmap

 

 

 

c)

Mundtlighed: fremlæggelse

 

 

 

d)

 

Argumentation: - at kunne finde og anvende argumenter
 
     
- argumentationsteori, fx Toulmins model (påstand - belæg - hjemmel)      

6

I øvrigt

 

 

 

a)

Rutine: indlæringsvaner, huskekneb m.m.

     

b)

Grundlæggende taksonomiske begrebsforskelle: kan skelne mellem referat, redegørelse, analyse og fortolkning

     

c)

Brug af IT: skal være i stand til at benytte IT i forbindelse med: - LUDUS

 

 

 

- tekstbehandling (Word), herunder indsættelse af billeder

 

 

 

- Fonter (up- og download, aflevering, fællesdokumenter)

 

 

 

- bearbejdning af talmateriale (Excel og Geometer)

 

 

 

d) Metodebevidsthed i hovedområderne: introduktion til grundliggende metoder i hovedområderne og i fagene

 

 

 

 

 

  

Udviklingsplan for studietekniske kompetencer i 2.g

 


Introduktion af hvem?

Opfølgning af hvem?

Hvornår?

1

Lektielæsning

 

 

 

a)

Læse- og notatteknik: identificere problemstillinger og svar i teksten

 

 

 

b)

Indlæringsstrategier: stille og besvare spørgsmål til faglige tekster, herunder stille undringsspørgsmål

 

 

 

og bruge fx grammatisk viden og faglige strategier til at rette sit eget produkt

 

 

 

c)

Skriftlighed:

 

 

 

2

Selvstændige opgaver

 

 

 

a)

Informationssøgning: vurdere kvalitet og faglig lødighed af informationer m.m. fundet på internettet

 

 

 

b)

Dansk-historie opgave: kunne skrive en længere individuel opgave med dokumentation, grundlæggende metoder, kildeoplysning, citat, noteapperat og litteraturliste samt kunne indkredse en problemformulering sammen med en vejleder.

 

 

 

Studieretningsopgave: udvise sikkerhed i at skrive en længere individuel opgave med dokumentation, grundlæggende metoder, kildeoplysning, citat, noteapperat og litteraturliste samt kunne afgrænse en problemformulering.

Abstract: introduktion til og udarbejdelse af abstract.

 

 

 

c)

Synopsis: udfærdige en komplet synopsis.

 

 

 

 

d)

Mundtlig formidling: lave korte oplæg, herunder være bevidst om modtager og fremlæggelsens formål

 

 

 

e)

Selvevaluering: kunne opstille kompetencemål og udfylde studierapport for 2.g i samarbejde med lærer

 

 

 

3

Par- eller gruppearbejde

 

 

 

a)

Emneorienteret projektarbejde: selvstændigt, og i grupper, at kunne planlægge en arbejdsproces inden for en given periode

 

 

 

b)

Samarbejde i grupper: praktisere gruppearbejde med fordelte roller/funktioner

 

 

 

c)

Videndeling: videndeling i grupper med uddelegeret arbejde

 

 

 

 

4

Projekt

 

 

 

a)

Problemorienteret projektarbejde med selvstændigt valg og udvikling af problemformulering 

 

 

 

5

Klasseundervisning og klassedialog

 

 

 

a)

Timenotater: sammenfatte timenotater i meningsfulde enheder og supplere manglende bilag efter et endt undervisningsforløb

 

 

 

b)

Brainstormingsteknikker

 

 

 

c)

Mundtlighed: fungere som opponent i forbindelse med et mundtligt oplæg (kunne give feedback på skriftlige opgaver)

 

 

 

d) Argumentationsformer, fx
- analogier
- appelformer ( logos, phatos og ethos)
- Toulmins udvidede model (rygdækning - styrkemarkør - gendrivelse)
- diskursanalyse
     
e) Opstille problemformuleringer på baggrund af tekster og emner      

6

I øvrigt

 

 

 

a)

Rutine-træning:

 

 

 

b)

Grundlæggende taksonomiske begrebsforskelle.
Anvende højeste taksonomiske niveau: konkludere, vurdere, diskutere og perspektivere

 

 

 

c)

Brug af IT:  Word: benytte de mest basale layout-funktioner, benytte tabeller og punktopstilling og benytte fodnoter, sidenummerering og kan generere indholdsfortegnelse

 

 

 

d) Viden om metode og videnskabsteori: fx
- hvad er videnskab
- hvad er empiri
- hvad er teori
- hvad er metode
- hvad er de tre hovedområders karakteristika (humaniora, samfundsvidenskab og naturvidenskab)
 
     
Anvendelse af grundliggende metoder i hovedområderne og i fagene      

 


 

Udviklingsplan for studietekniske kompetencer i 3g
 

 

 

 

Introduktion af hvem?

Opfølgning af hvem? 

Hvornår? 

 1

Lektielæsning 

 

 

 

 a)

Opstille problemformuleringer, problemstillinger og svar med udgangspunkt i teksten

 

 

 

 b)

Indlæringsstrategier: rutine i at stille og besvare
spørgsmål til faglige tekster, herunder
stille undringsspørgsmål og bruge fx grammatisk viden og faglige strategier til at rette sit eget produkt

 

 

 

 c)

Skriftlighed, herunder præcisering af krav ved skriftlig eksamen

 

 

 

 2

Selvstændige opgaver

 

 

 

 a)

Rep. af informationssøgning: vurdere kvalitet og
faglig lødighed af informationer m.m. fundet
på internettet og formidling af dette til modtageren.

 

 

 

 b)

Repetion af grundlæggende krav til studieretningsopgaven: dokumentation, kildeoplysninger, noteapparat, citat og litteraturliste og kunne afgrænse en problemformulering

Træning i at formulere abstract

 

 

 

 c)

Synopsis: udfærdige synopsis, herunder særlig vægt på metodebrug og metodeafsnit

 

 

 

 d)

Mundtlig prøveform: lave strukturerede 10 min. oplæg med udgangspunkt i problemformuleringer, problemstillinger eller temaer. 

 

 

 

 e)

Selvevaluering: kunne formulere kompetencemål og skrive studierapport for 3.g

 

 

 

 3

Par- eller gruppearbejde

 

 

 

 a)

Emneorienteret projektarbejde: selvstændigt, og
i grupper, kunne planlægge en arbejdsproces
inden for en given periode

 

 

 

 b)

Samarbejde i grupper: praktisere gruppearbejde
med fordelte roller/funktioner

 

 

 

 c)

Videndeling: videndeling i grupper med uddele-
geret arbejde

 

 

 

 4

Projekt

 

 

 

 a)

Problemorienteret projektarbejde

 

 

 

 5

Klasseundervisning og klassedialog

 

 

 

 a)

Timenotater: sammenfatte timenotater i menings-
fulde enheder og supplere manglende bilag efter
et endt undervisningsforløb

 

 

 

 b)

Brainstormingsteknikker

 

 

 

 c)

Mundtlighed: fungere som opponent i forbindelse
med et mundtligt oplæg (kunne give feedback på
skriftlige opgaver)

 

 

 

 6

I øvrigt

 

 

 

 a)

Rutine-træning

 

 

 

 b)

Grundlæggende taksonomiske begrebsforskelle:
Rutine i anvendelse af højeste taksonomiske niveau: konkludere,
vurdere, diskutere og perspektivere

 

 

 

 

 

Hf
 

Også vedr. hf har vi skemaer med kompetencemål til brug for teamenes planlægning. Modsat ovenstående skemaer vedr. 1g, 2g og 3g er vore hf-skemaer ikke struktureret efter arbejdsformer, men skelner mellem almene studiekompetencer, it-kompetencer og personlige kompetencer.

Se skema vedr. kompetencemål i introduktionsperioden i 1hf
Se skema vedr. kompetencemål på hf