undervisningsevaluering i klasserne

- en cirkulær proces fra trin 1 til trin 11, hvor undervisningsevaluering og skoleudvikling sammenkædes
 

  HVEM GØR HVAD FOR HVEM ELLER HVAD HVORNÅR HVOR HVORDAN HVORFOR
1

Ledelsen

diskuterer  og afklarer
indsatsområder og evalueringsemner
på Nakskov Gymnasium og HF forud for det kommende skoleår i PR, i MIO og i  ledelses-teamet ud fra målsætning og handleplaner, erfaringer og konkret situation for at målrette evalueringsind-satsen for skolen og sikre skolens udvikling
2

Evaluerings-udvalget
(PANG)

vælger nøgleom-råder for undervis-ningsevaluering,
se  afsnittet Undervisnings-evaluering i Evaluering og kvalitetsudvikling,
for årgangene, evt. hele skolen, forud for skoleårets begyndelse i udvalget ud fra dialog med ledelsen
(og evt. med eksisterende og/eller kommende team)
for at sikre en målrettet indsats, skabe kontinuitet i den pædagogiske udvikling samt medindflydelse på og ejerskab til evaluerings-indsatsen.
3

EVENTUELT:
Årgangens team

drøfter evaluerings-mål og –redskaber for at afklare fokus i evalueringen ved skoleårets begyndelse på møde for årgangens team
og evaluerings-udvalget
ud fra evaluerings-udvalgets oplæg for at sikre fælles fokus i årgangens og skolens evalueringsindsats og skabe et fælles  erfaringsgrundlag.
4

Teamet

drøfter og afklarer egne evaluerings-interesser ud fra
de aftalte fælles retningslinger,
se ovenfor,
for at tilvejebringe et evalueringsoplæg for klassens lærere med fokus på både evalueringsmål,
- redskaber og
- tidspunkter
senest 1. september på teammøde ud fra drøftelserne ovenfor for at hjælpe lærerne i valg af evalueringsmål.
5

Klassens lærere

drøfter teamets evalueringsoplæg for at  konkretisere evalueringsmål
og –redskaber og evt. tilføje andre
senest medio september på teamets
møde med klassens lærere
ud fra såvel teamets som lærernes oplæg vedr. undervisnings- forløbene  for at kunne tilvejebringe nyttige eva-lueringsmetoder
for alle parter og forbedre de tværfaglige undervisnings-
forløb
6

Lærerne med
tværfaglig undervisning

drøfter, afklarer
 og koordinerer evaluerings-
indsatsen
i klassen på de aftalte og valgte tidspunkter i tilknytning til undervisningen mundtligt /
skriftligt
for at sikre og udvikle kvaliteten i den tværfaglige undervisning.
7

Eleverne

drøfter evalue-
ringsopgaven med faglæreren og inddrages i evalueringen
for at få klargjort elevernes udbytte af det (tvær)faglige undervisnings-forløb på de aftalte tidspunkter

i lektionerne, evt. virtuelt
forud herfor,

mundtligt / skriftligt for at fremme  elevernes engagement i deres (tvær)faglige læring.
8

Læreren og eleverne

diskuterer evaluerings-
resultaterne
umiddelbart efter at evalu-eringerne har fundet sted

i lektionerne

mundtligt for at styrke elevernes bevidsthed om undervisningens mål og indsigt i deres egen læring.
9

Lærerne med
tværfaglig undervisning

informerer om
og drøfter
evaluerings-resultaterne umiddel-
bart efter at evaluering-
erne har fundet sted

på et møde

mundtligt / skriftligt for at sikre vidensdeling og sammenfatte evaluerings-resultaterne.
10

Teamet

sammenfatter og konkluderer på evaluerings-resultaterne og formulerer forslag
til nye evalue-
ringsområder til evalueringsudvalget
for at muliggøre en erfarings-opsamling (årgangsvis / på skolebasis) ultimo februar på møde med
evaluerings-udvalget, evt. virtuelt,

på baggrund af  erfaringer

med henblik på fortsat skoleudvikling.
11

Evaluerings-udvalget
(PANG)
 

sammenfatter og konkluderer på evaluerings-resultaterne (årgangsvis / skolevis)  og formulerer forslag
til nye evaluerings-områder vedr. det kommende skoleår
til ledelsen marts på et møde

ud fra dialog om kvalitets- og skoleudvikling

for at sikre en målrettet indsats, skabe kontinuitet i den pædagogiske udvikling samt medindflydelse på og ejerskab til evaluerings-indsatsen i det kommende skoleår.
=> Begynd forfra  ved 1

Version 01.04.09