Evaluering og kvalitetsudvikling
på tre niveauer
 

Niveau A

ELEV
EVALUERING


(læringen)


Løbende evaluering og slutevaluering, herunder karaktergivning
=> evt. interne prøvekarakterer, standpunktskarakterer (+ evt. vidnesbyrd), årskarakterer, årsprøvekarakterer og eksamenskarakterer.

 

Forum: Elev-lærer samtaler i tilknytning til undervisningen, skriftlige opgaver og prøver, samtaler med eleverne ved forældremøder på baggrund af forudgående lærerforsamlingsmøder, som evt. er teamledede. Specielt for hf: studiebog i Fronter-regi med kursisternes selvrefleksioner og dialog med tutorerne.

Undervisningens indhold og mål fremgår af klassens studieplaner, hvortil der er adgang via skolens hjemmeside. Her offentliggøres også undervisningsbeskrivelserne (pensa ved eksamen) umiddelbart før undervisningens ophør.


Ansvarlige: lærerne (og teamet / rektor)

 

Niveau B

UNDERVISNINGS-

EVALUERING

(underVisningen)


1. Lærerne evaluerer mindst 1 gang pr. semester undervisningen i de enkelte fag, de tværfaglige forløb (herunder på stx. almen sprogforståelse, almen studieforberedelelse og naturvidenskabeligt grundforløb, på hf introduktionsundervisning og undervisningen i de to faggrupper) og større projekter.

 

Evalueringerne vedrører den faglige progression og udvikling af studiekompetence efter teamets plan herfor.

(Se skolens udviklingsplaner vedr. studiekompetence)

 

Forum: Teamet afklarer undervisningsevalueringens form (mundtlig og eller skriftlig) og indhold med klassens lærere. Eleverne informeres af lærerne / teamet om resultatet af undervisningsevalueringen. Teamet er ansvarlig for, at undervisningsevaluering finder sted i de ovennævnte sammenhænge og formidler et sammenfattende indtryk heraf til ledelsen. Skolens ledelse holder møder med teammedlemmerne efter det enkelte teams ønsker og årligt møder med teamlederne for årgangen.
 

2. Skolens evalueringsudvalg (PANG) tilvejebringer årligt ét eller flere nøgleområder for undervisningsevaluering, som er afstemt efter indsatsområderne i pågældende skoleår og som er fælles for årgangen eller hele skolen.

Forum: Team tilvejebringer via dialog med klassens lærere en evaluering af nøgleområderne og formidler resultatet til PANG, som sammenfatter, konkluderer og formulerer forslag til nye nøgleområder for undervisningsevaluering.

 

Ang. nøgleområder 14/15: se nedenfor under skoleevaluering.


Ansvarlige: teamet (og lærerne, skolens team, det pædagogiske arbejdsudvalg (PANG) samt ledelsen)

 

(Se detaljeret plan for undervisningsevaluering i klasserne)

 

Niveau C

SKOLE-

EVALUERING

(organisAtionen)


Mere overordnet om skolens uddannelser og organisation.

 

Elever og kursisters tilfredshed med undervisningen og skolens liv evalueres ved elevtrivselsundersøgelser og undervisningsmiljøvurderinger hvert andet år og via fokusgruppeinterviews med afgangsklasserne ved undervisningens ophør.

(Se den seneste undervisningsmiljøvurdering)
 

Personalets tilfredshed med deres arbejdsplads evalueres via arbejdspladsvurderinger og personaletilfredshedsundersøgelser.
(Se den seneste arbejdspladsvurdering)

Forum: Ledelsen sørger i samråd med PANG for skoleevaluering, herunder afklaring af nøgleområder og procedurer, sammen med vigtige interessenter som eleverne, teamene, personalet, MIO og evt. bestyrelsen.

Ansvarlige: ledelsen og PANG
 

Nøgleområder 2014-2015
A. Nøgleområder for undervisningsevaluering.
1. 1g og 1hf: Socialisering (fra folkeskole til gymnasieelev/hf-kursist)
2. Alle: Studieaktivitet
a. skriftligt
-enkeltfagligt
-tværfagligt og studieretningsspecifikt på baggrund af skolens forslag til skriftlighedsprogressionsplaner
2b. mundtligt, herunder fx
-læringsstile
-undervisningsdifferentiering
-elevtyper og
-motivation
B. Nøgleområder i øvrigt:
1. Elevtilfredshedsundersøgelse kombineret med undervisningsmiljøvurdering.
2. Opsamling på evaluerings- og kvalitetssikringen 2012-2015


Nøgleområder 2013-2014:
a. Nøgleområder for undervisningsevaluering:

1. Studieaktivitet, både skriftligt og mundtligt
2. IT i undervisningen (fortsat fra 12/13)
3. Elevtyper - rummelighed
b. Nøgleområder i øvrigt:

1. Personaletilfredshedsundersøgelse kombineret med arbejdspladsvurdering (APV).

Nøgleområder for 2012-2013:
a. Nøgleområder for undervisningsevaluering:

1. Lektiebyrde og lektielæsning i 2hf og stx (fortsat fra 11/12)
2. Lektiefrit hf

2. Skriftlighed (fortsat fra 11/12)
3. IT i undervisningen

b. Nøgleområde i øvrigt: 

1. Revision af skolens evaluerings- og kvalitetssikringssystem


Skoleevalueringer med tilhørende opfølgningsplaner gøres tilgængelige på skolens hjemmeside.

 

Andet:

- i skolens fællesudvalg diskuteres løbende skoleudvikling mellem elever/kursister, personale og rektor

- i skolens undervisningsmiljøudvalg diskuteres emner vedr. undervisningsmiljøet og opfølgning på den seneste elevtilfredshedsundersøgelse

- skolens ledelse holder årlige medarbejderudviklingssamtaler, som inkluderer planer vedr. faglig og pædagogisk ajourføring og videreudvikling af lærernes kompetencer, censorindberetninger m.m.
- i skoleåret 14/15 deltager ledelsen i faggruppemøder om bl.a. årets nøgleområder for undervisningsevaluering

- kontakten med grundskolen hviler bl.a på intro- og brobygningsforløb og tæt kontakt med UU, mens kontakten med aftagerinstitutioner bl.a formidles via Studievalg Sjælland og i øvrigt kan bygge på medvirken af tidligere elever ved forældremøder om uddannelsesvalg
 

- se evalueringerne fra 2009-2012

 


§-grundlag
 

hf-bek
.
(nr.735 af 22/06/10), stx-bek. (nr..692 af 23/06/10) og kvalitetsudv.-bek. (nr..23 af 11/01/05)
 

                                   Version 28.09.14