STX:

Referat og sammendrag af fokusgruppeinterviews med 3g  tirsdag den 30. april 2013.

Til stede: OS, BH og TJ plus to elever fra hver afgangsklasse (3a, 3b, 3v, 3x)

a)      Hvad har været godt ved at være på NG & HF i løbet af de tre år?

 

Der var stor tilfredshed med de fine faciliteter, gode omgivelser, undervisningsmaterialer og de fælles informationsmøder i auditoriet. Endelig blev de sociale arrangementer, som Sønderborgtur, studieture, fester, løbeklub mm. rost.

 

b)      Hvad kan blive bedre?

 

Der ønskes bedre info om undervisningsforløb på forhånd, større fagudbud, f.eks. filosofi, færre elever i klasserne, hurtigere netforbindelse, ordentlig netforbindelse i ”yderlokalerne”, bedre placering af afleveringer, lektier på Lectio i god tid, tilstrækkeligt med prints, sms-tjeneste ved aflysninger. Nogle syntes, der er for lang snor med afleveringerne (lærerne gør ikke nok ved det),  og at lærerne skal være bedre forbilleder (de kommer ikke til morgensamling og andre sociale aktiviteter).  Desuden utilfredshed med flytning af lektiecafeen.

 

c)       Hvad kan undværes?
Ingen specielle bemærkninger.

d)      Hvorfor er I her endnu? (Hvorfor er I ikke gået ud?)

 

De er her endnu, fordi de vil have en uddannelse bagefter og ”der er ingen andre gymnasiale alternativer”. Godt klassesammenhold og forstående lærere spiller også ind.

 

e)      Klasserumskultur: Hvordan har den været? Hvad har den betydet? Hvad kunne med fordel have været ændret og hvordan?


De fleste klasser har haft en god klasserumskultur, en enkelt klasse mente, at lærerene skulle have hjulpet klassen mere i 3g. Der var (igen!) forslag om at have en introtur i begyndelsen af studieretningsforløbet i 2.semester. At medbringe PCén fik nogen til at være stille (lavet andet).

 

f)       Hvad kendetegner god undervisning?.

 

Konklusion: Velforberedte, engagerende og sociale lærere og motiverede elever, varieret undervisning og gensidig respekt.

 

g)      Skolekulturen, (fællestimer, morgensamlinger, temadage, fester, cafe): Hvordan har den været? Hvad har den betydet? Hvad kunne med fordel have været ændret og hvordan?
Nogle synes, der er en god skolekultur og er glade for fællestimer, andre synes de kan undværes og savner mere info om indhold af fællestimerne. Flere savner indhold og underholdning ved morgensamlingerne. Ligeledes ønskes en større opbakning fra lærerne til sociale arrangementer som fredagscafé og fester.

 

h)      Hvorfor er deltagelsen/opbakningen til morgensamlinger, fællestimer mv. lav?


Som det ses af punkt g) mener nogle elever, at elevopbakningen svigter, når læreropbakningen er lav. Mht elevernes manglende opbakning fx ved TEATERKONCERTEN, blev nævnt at der var for lidt og for dårlig information, for lidt hipe, altså årsagen skulle være KOMMUNIKATIONSPROBLEMER.

i)        Hvis du skulle anbefale Nakskov Gymnasium og Hf til andre hvad ville du så lægge vægt på?

På NG og HF er der gode fællesaktiviteter, et godt og trygt socialt miljø også på tværs af klasserne, da alle kender alle. Mest kompetencegivende uddannelse i området.

 

j)        Hvad er jeres holdning til skemastrukturen med 90-minutters moduler?

 Almindelig tilfredshed med modulstrukturen, færre fag at forberede sig til, mere intensiv undervisning; ulemper: mindre fag har man for sjældent og i 4. modul er man for træt til sidst. Desuden efterlystes en bedre kommunikation mellem busselskaberne og skolen

 

k)      Hvad er jeres holdning til den skemalagte vejledning / processen ift. SRP /SSO

Der var stor tilfredshed med skemalagt vejledning ved SRP, mindre ved AT.

 

l)        Andet?


En klasse mente, der havde været for mange ubetydelige AT-forløb, ofte med for mange timer; alle savnede mere og bedre undervisning i metode. Dog var der stor tilfredshed med AT-årsprøven i 2g.

 


HF:

Referat og sammendrag af fokusgruppeinterviews med 2hf tirsdag den 30. april.

Til stede: OS, BH og TJ plus to elever fra hver afgangsklasse (2p, 2q).

Spørgsmål til diskussion i HF-klasser

a)      Hvad har været godt ved at være på NG & HF i løbet af de to år?

 

Der var generel tilfredshed med venner, studietur og Sønderborgtur.

 

b)      Hvad kan blive bedre?

 

 Der ønskes et bedre lærersamarbejde i KS og NF og enighed om hvad en synopsis er; bedre info ved aflyste timer, især morgenmodulet. Endelig ønskes erstatning for aflyste timer.

 

 

c)       Hvad kan undværes? (se ovenstående)

d)      Hvorfor er I her endnu? (Hvorfor er I ikke gået ud?)

 

De er her endnu for at få en eksamen, men også sammenholdet og den indbyrdes hjælp har betydet meget.

 

e)      Klasserumskultur: Hvordan har den været? Hvad har den betydet? Hvad kunne med fordel have været ændret og hvordan?

 I det store hele har der ikke været nogen problemer, de har været glade for tvungen gruppeopdeling; der har dog ikke altid været arbejdsro, afhængigt af læreren.

 

f)       Hvad kendetegner god undervisning?

 

 God undervisning er kendetegnet ved ro, orden og variation plus dialog.

 

g)      Skolekulturen, (fællestimer, morgensamlinger, temadage, fester, cafe): Hvordan har den været? Hvad har den betydet? Hvad kunne med fordel have været ændret og hvordan?

 

 Generel god skolekultur, især tilfredshed med Sønderborg- og Københavnerturen. Morgensamlinger et problem, bl.a. fordi der ikke må spises i salen, desuden ønskes kun vigtig information og ikke for meget underholdning, i det hele taget foreslås færre morgensamlinger, men flere fester.

 

h)      Hvorfor er deltagelsen/opbakningen til morgensamlinger, fællestimer mv. lav?

Årsagen til elevernes manglende opbakning blev forklaret ved mangelfuld reklame og info, for kort betalingsfrist, men også manglende interesse.

 

i)        Hvis du skulle anbefale Nakskov Gymnasium og Hf til andre hvad ville du så lægge vægt på?
Konklusion: God og varieret undervisning, engagerede lærere; gode fester og godt socialt sammenhold.

 

j)        Hvad er jeres holdning til skemastrukturen med 90-minutters moduler?

 

Der var stor tilfredshed med 90-minutters moduler. Man kan gå mere i dybden, ikke så mange forskellige fag, et minus er den lange ventetid ved aflysning fx i 2. modul.

k)      Hvad er jeres holdning til den skemalagte vejledning SSO

Fint og godt!

l)        Andet?

 

Der er problemer med netforbindelse i yderlokalerne og ikke tilstrækkeligt med stikkontakter i lokale 329; desuden problemer med printning, bl.a. manglende info om priser på ekstra prints.

Endelig blev nævnt for kolde lokaler i afsnit 2 om vinteren.

 

Særligt for Hf:

·         Hvad har I fået ud af tutorsamtalerne?

 

Generel tilfredshed med tutorordningen, nogle var dog utilfredse med at de ikke kunne skifte tutor.PANG
Torsdag den 5. juni 2013