UNDERVISNINGSMILJØVURDERING OKTOBER 2012
Nakskov Gymnasium og HF
 

Oversigt over nogle af de konstaterede problemer
 med kommentarer og forslag til løsning af disse

Undervisningsmiljøudvalget, januar 2013
 

 

Undervisningsmiljøvurderingen bygger på Ennovas elevtrivselsundersøgelse i oktober måned 2012. Undersøgelsen omfattede dels afkydsningsspørgsmål, dels åbne spørgsmål, hvor eleverne selv skulle formulere sig om diverse emner vedr. undervisningsmiljøet. Resultatet af undersøgelsen med tilhørende sammenligning med andre skoler blev fremsendt til skolen i december- januar og derpå behandlet i skolens undervisningsmiljøudvalg i januar 2013.  

Skolen fik sidst foretaget undervisningsmiljøvurdering hos Ennova i efteråret 2010. Sammenlignet med undersøgelsen i 2010 er elevernes samlede vurdering af skolens undervisningsmiljø i 2012 øget markant, nemlig fra 59 til 69 på Ennovas skala fra 0-100. (Intervallet 60 - 70 svarer ifølge Ennova til "middel til godt")

På de enkelte områder har elevernes evalueringer været som følger:

- det sociale miljø: praktisk talt uændret (fra 75 til 74) og tæt på landsgennemsnittet
- det fysiske miljø: steget meget markant (fra 47 til 79) og pænt over landsgennemsnittet
- det æstetiske miljø: steget markant og også pænt over landsgennemsnittet

Der er ikke væsentlige forskelle mellem evalueringerne på skolens to uddannelsesretninger, som fører til hf-eksamen eller studentereksamen.
Svarprocenten var på 86, svarende til 300 ud af 349 mulige besvarelser fra skolens elever og kursister.

Klik i øvrigt ind på Undervisningsmiljøvurdering 2012

Nedenfor bringes undervisningsmiljøudvalgets registreringer af konstaterede problemer med forslag til opfølgning.

 

Kommentarer og registrering af problemer i undervisningsmiljøet:

Kommentarer og evt. løsningsforslag:    

DET
SOCIALE
MILJØ

Undersøgelsen viser stor tilfredshed med kontakten med elever/kursister fra andre klasser, ligesom skolens arrangementer uden for skoletid (fx fester, fredagscafé og frivillig idræt) bliver højt værdsat. Derimod er der mindre tilfredshed med det sociale miljø i klasserne. Der bør sættes fokus på forbedring af det sociale miljø på forskellig vis via øget dialog mellem eleverne og lærerne, naturligt formidlet via team.
Problemet bør drøftes i klassens kvarter (skemalagt hver 14. dag) og i øvrigt tages op til fælles drøftelse i elevrådet, i pædagogisk råd og i fællesudvalget.
Der kan konstateres visse problemer med elevernes aktive deltagelse i undervisningen. Der bør arbejdes på større konsekvens i håndtering af problemerne med elevers utilfredsstillende deltagelse i undervisningen, både hos lærerne og i ledelsen, og eleverne skal indskærpes nødvendigheden af at opfylde minimumskravene for at gå på skolen. Problemet bør også tages op til fælles drøftelse i elevrådet, i pædagogisk råd og i fællesudvalget.

Ifølge undersøgelsen har der været problemer med manglende brug af SMS-informationssystemet ved aflysning af morgentimer.

 

Problemet skyldes overgang til Lectio, hvor skolen først sent i efteråret fik tilkoblet SMS-aflysningsfaciliteten.

DET
FYSISKE
MILJØ

Der tilkendegives stor tilfredshed med renoveringen af afsnit 2 og ønske om, at også laboratorieafsnittet renoveres. Skolen planlægger at påbegynde renovering af laboratorieafsnittet i løbet af indeværende år.
Ønske om fortsat renovering af kantinen Skolen har i samarbejde med de øvrige skoler på NUC købt nyt møblement til den anden halvdel af kantinen i samme stil som den halvdel, som allerede er renoveret og som eleverne er tilfredse med.

Undersøgelsen formulerer en vis kritik af manglende oprydning i lokaler og fællesarealer. Flere er opmærksomme på, at eleverne selv kunne yde en større indsats med at holde orden i skolens lokaler.

Det er vigtigt, at alle står sammen om at holde orden i uddannelsescentret, benytte papirkurve og affaldsbeholdere -og i det hele taget overholde skolens studie- og ordensregler.

Der mangler gardiner i afsnit 2

Problemet skulle nu være løst, da gardinerne i afsnit 2 efter renoveringen af afsnittet i sommeren 2012 først kom på plads sent i efteråret.

For koldt i nogle lokaler og for varmt i andre.

Ifølge gældende lovgivning skal temperaturen i undervisningslokaler være mindst 18º C fra start. Hvis der er problemer hermed, meddeles det til skolens ledelse. (Bemærk at evalueringen fandt sted i overgangsfasen i efteråret, nemlig ca. 1. november, hvor det kan være ekstra nødvendigt at medbringe varmt tøj 

Dårligt indeklima, især i klasselokaler med mange elever.

Vi anbefaler udluftning i klasselokalerne i frikvartererne ved at åbne vinduerne.

Pladsmangel i klasselokalerne, stolene står for tætte

Svært at løse dette problem, men skemamæssigt kan skolens store klasser placeres i de store lokaler.

Der konstateres problemer med at skolens trådløse net fungerer langsomt.

Skolens it-ansvarlige informeres herom. (I øvrigt var der midlertidige netproblemer omkring 1. nov.)

Printerproblemer i afsnit 2, bl.a. pga. specielle fagprogrammer Skolens it-ansvarlige informeres herom.
Indimellem dårlig (farvet) vandkvalitet

Problemet skyldes dimensionering af skolens ældre vandrør. Det tilrådes at lade vandet løbe nogle sekunder, før man drikker deraf. I laboratorieafsnittet bør man ikke drikke vandet.

DET
ÆSTETISKE
MILJØ

Nogle efterlyser flere sofaer og hyggekroge.

Ovennævnte kantinerenovering indbefatter nogle sofaer og hyggekroge.

Undervisningslokalerne opleves ikke som værende spændende. Både elever og lærere kan udnytte de nye opslagstavler i undervisningslokalerne bedre.

Undervisningsmiljøudvalget på Nakskov Gymnasium og HF januar 2013
Nicolai Ejrup Christensen, 2x,Tim Lillegaard Hansen,2x, Katrine Steenholdt, 2x, Morten Laursen og Ole Skibsted
-------------
Drøftet med rektor Peter J. O. Rasmussen den 14.01.13, som tilslutter sig undervisningsmiljøudvalgets ovenstående forslag til opfølgning.
-------------
Møde i undervisningsmiljøudvalget 04.02.14:
- problemer med SMS-beskeder ved aflysning af morgentimer bliver løst med overgang til ny service hertil
- internetdækningen bliver forbedret i løbet af februar, så der bliver mulighed for trådløs opkobling stort set overalt på skolen
- vandproblemer på toiletterne ved afsnit 2 bliver undersøgt; OS kontakter pedellerne
-------------
Ny elevrepræsentanter i undervisningsmiljøudvalget pr. 15.02.14:
Julie Kirstine Jansdorf, 1b, og Keila Stokholm, 1b. (Udvalget omfatter desuden fortsat Morten Laursen og Ole Skibsted)
------------
Møde i undervisningsmiljøudvalget 10.09.14:
Udvalget består i dette skoleår af Julie Kirstine Jansdorf, 2b, Liv Juul Franck, 2v, Line Balschmidt (LO) og Ole Skibsted (OS).
OS orienterede om, at vi ifølge skolens evalueringsplan skal have elevtrivselsundersøgelse i skoleåret 14/15 og foreslog, at vi benytter Ennovas tilbud hertil. Dermed kan vi let sammenligne med de foregående elevtrivselsundersøgelser i 2012 og 2010, som Ennova også stod for. Udvalget bakkede op om forslaget.
Udvalget diskuterede derpå forskellige emner, bl.a.:
- farvevalg på væggene og kunstudsmykningen; det kan være svært at blive helt enige på disse områder, men udvalget vender tilbage hertil i forbindelse med elevtrivselsundersøgelsen, som udover det sociale og fysiske undervisningsmiljø også omfatter det æstetiske, herunder farvevalg og kunstnerisk udsmykning
-de gamle stole af træ i laboratorieafsnittet er hårde at sidde på og bør udskiftes. (OS går videre med ønsket til rektor)
-pladsmangel i auditoriet i lok.228 gør det svært  at bevæge sig i lokalet, da elevernes tasker fylder gulvområderne (OS noterer ønsket om mere plads og informerer rektor herom)
-nogle smartboard virker ikke (OS: bed lærerne om at informere Muj herom)
-skolens fraværshåndtering og -sanktioner bør lægge mere vægt på elevers årsager til fravær (OS noterer sig elevernes ønske, men mener dog, at der faktisk tages hensyn til elevernes egne Lectio-begrundelser for fravær, som derfor er vigtige)
-klassens kvarter, hvor klassen hver 14. dag får lidt tid til at diskutere elevråd, sociale arrangementer o.lign., kender eleverne åbenbart ikke ret meget til (OS lover at formidle ønsket om opbakning til skolens klassens kvarter -ordningen videre til lærerne)
-toiletbesøg kan være en ubehagelig oplevelse, da ikke alle husker at gøre rent efter sig.
Undervisningsudvalget retter derfor følgende appel til alle:
"Har du en streg i kummen sat
grib straks om børsten fat
skrub så det bedste du kan

så kummen er klar til næste mand"
Ref. OS