UNDERVISNINGSMILJØVURDERING OKTOBER 2014
Nakskov Gymnasium og HF
 

Oversigt over nogle af de konstaterede problemer
 med kommentarer og forslag til løsning af disse

Undervisningsmiljøudvalget, januar 2015
 

 

Undervisningsmiljøvurderingen bygger på Ennovas elevtrivselsundersøgelse i oktober måned 2014. Elevtrivselsundersøgelsen omfattede dels afkydsningsspørgsmål, dels åbne spørgsmål, hvor eleverne selv skulle formulere sig om diverse emner vedr. undervisningsmiljøet.

Resultatet af undersøgelsen med tilhørende sammenligning med andre skoler blev fremsendt til skolen i december 2014 og januar 2015 og derpå behandlet i skolens undervisningsmiljøudvalg i januar 2015.  De klassespecifikke rapporter har klassernes teamlærere fået udleveret i december 2014 med henblik på dialog om elevtrivselsundersøgelsen med klassens elever og lærere samt skolens ledelse.

Skolen fik sidst foretaget undervisningsmiljøvurdering hos Ennova i efteråret 2012. Sammenlignet med undersøgelsen i 2012 er elevernes samlede vurdering af skolens undervisningsmiljø i 2014 stort set uændret.

Den samlede score er i efteråret 2014 på 68 modsat 69 i efteråret 2012 på Ennovas skala fra 0-100. (Intervallet 60 - 70 svarer ifølge Ennova til "middel til godt")
Områdemæssigt er der forskel mellem evalueringerne på skolens to uddannelsesretninger, idet hf-kursisternes score gennemsnitligt ligger under 68, mens stx-elevernes gennemsnitligt ligger over.

Undersøgelsen fandt sted i skemalagte moduler i uge 43 og 44. Skolens samlede elevtal var på det tidspunkt 303. Heraf var 269 til stede i pågældende moduler. Af de 269 har 263 gennemført den elektroniske elevtrivselsundersøgelse, svarende til en svarprocent på 98 af de tilstedeværende og en svarprocent på 87 af skolens samlede elevtal.

Klik ind på den sammenfattende Undervisningsmiljøvurdering 2014

Nedenfor bringes undervisningsmiljøudvalgets registreringer af konstaterede problemer med forslag til opfølgning.

 

Kommentarer og registrering af problemer i undervisningsmiljøet:

Kommentarer og evt. løsningsforslag:    

DET
SOCIALE
MILJØ

Undersøgelsen påpeger problemer  med det sociale miljø i nogle, men ikke alle klasser. Klassens sammenhold, oplevelsen af tryghed og gensidig forståelse, respekt og støtte kan forbedres.

Team bør med afsæt i klasserapporterne sammen med klassens lærere og elever drøfte eventuel dårlig score vedr. klasserumskulturen og aftale muligheder for at fremme det sociale miljø. Der bør italesættes fælles normer og værdier for klassen, drøftes muligheder for at forbedre klassens sociale miljø, som derpå søges realiseret.
Klassens kvarter (skemalagt hver 14. dag) kan bruges til planlægning af særlige klassearrangementer / aktiviteter.
Klassens optræden ved MGP, juleafslutning og evt. morgensamlinger kan fx være vigtige anledninger til fremme af klassens sammenhold.

Med hensyn til mobning kan det konstateres, at dette problem samlet set er markant mindre i 2014 -undersøgelsen i forhold til 2012-undersøgelsen. Det er dog ikke tilfredsstillende, at 9 % af skolens elever og kursister oplever at være blevet mobbet af skolekammerater. (I 2012 var det tilsvarende tal 14 %)

Studievejledere og team bør sammen med klassens elever drøfte forebyggelse af mobning og sammen med klassens lærere og ledelsen medvirke til løsning af mobningsproblemer, så det bliver tydeligt for alle, at skolen ikke accepterer mobning.

Skolens fælles sociale miljø opleves meget forskelligt. Gennemsnitligt vurderes skolens sociale miljø højest af stx-eleverne og lavest af hf-kursisterne.  Fælles tilbud som skolefester, fredagscafe og frivillige aktiviteter uden for undervisningstiden vurderes højt.

Alle instanser på skolen, herunder elevråd, pædagogisk råd og fællesudvalget, bør overveje, hvorledes skolen kan styrke det fælles sociale miljø, som har stor betydning for elevernes oplevelse af trivsel. Fx bør morgensamlingerne nytænkes, så de i højere grad end hidtil bidrager til at fremme det fælles sociale liv på skolen.
(Efter trivselsundersøgelsen er der planlagt nye former for morgensamling, som afvikles på forsøgsbasis i foråret 2015).
Ligeledes kan temadage, hvor elever og lærere arbejder sammen på tværs af sædvanlige hold og uddannelsesretninger, anvendes med sigte på også at fremme fællesskabet på skolen.

Manglende konsekvens over for useriøse elever / kursister. (Kun tydeligt markeret i nogle klasser)
Med hensyn til elevernes studieaktivitet vurderer elever og kursister i deres kommentarer skolens håndtering af problemer ved utilstrækkelig deltagelse i undervisning forskelligt. Nogle synes, at skolen går for meget op i det, andre for lidt. 

Lærere og team bør drøfte eventuelle problemer med studieaktiviteten med eleverne, så det står klart for alle, at skolen kræver aktiv deltagelse i undervisningen, herunder rettidig aflevering af skriftlige opgaver.
Temaet studieaktivitet er i øvrigt i høj grad i fokus i indeværende skoleår, da det er et af de såkaldte nøgleområder, som alle lærere forholder sig til og evaluerer ved skoleårets afslutning. (Se skolens kvalitetssikringskoncept på hjemmesiden)
Skolens håndtering af fraværsproblemer fremgår ligeledes af hjemmesiden og kan eventuelt diskuteres i skolens fællesudvalg.

DET
FYSISKE
MILJØ

Mange tilkendegiver utilfredshed med manglende oprydning i undervisningslokalerne, i fællesområderne og på toiletterne.

Ifølge skolens studie- og ordensregler:
- foregår spisning i kantinen og kun i kantinen
- benyttede lokaler efterlades i opryddet tilstand
- papiraffald o. lign. placeres i skolens mange papirkurve og affaldssække.
Også på toiletterne bør man værne om god hygiejne og smide brugt papir rette sted.
Det er vigtigt, at alle står sammen om at efterleve skolens studie- og ordensregler, så vi kan udnytte skolens nyrenoverede fysiske rammer bedst muligt.
Problemerne med den manglende oprydning bør drøftes i fællesudvalget.

Nogle oplever, at der er for meget støj i de åbne områder.

Alle bør tage hensyn til undervisningen i de åbne områder og arbejdet ved pc’erne. Det gælder også når man selv har fritime!

 En del oplever, at det er for koldt i undervisningslokalerne.

Lovgivningsmæssigt er der krav om, at temperaturen i undervisningslokaler skal være mindst 18º C. Hvis der er problemer hermed, kontaktes skolens ledelse. Man bør selvfølgelig påklæde sig efter årstiden, og det kan i overgangsperioder være nødvendigt at medbringe fx en ekstra bluse. (Bemærk at undersøgelsen fandt sted ca. 1. november)

 Ubekvemme stole i afsnit 2.

De er udskiftet med skolens ny stoletype i undervisningslokalerne.
(Vi afventer den sidste etape af renoveringen i laboratorieafsnittet)

Generende udefrakommende lys i forhold til tavlerne i undervisningslokalerne

Der bør i alle lokaler være gardiner / persienner, som afskærmer udefrakommende lys i forhold til tavlerne (især i forhold til smartboard-tavlerne). Skolens ledelse bedes løse dette problem.

Undertiden problemer med printerne i de åbne afsnit.

Ved problemer kontaktes skolens it-medarbejdere, Muj / Jørgen, i lokale 266 eller skolens kontor. 

Pladsmangel og dårligt indeklima i klasselokaler med mange elever.

Vi anbefaler udluftning i klasselokalerne i frikvartererne ved at åbne vinduerne.
Pladsmangelproblemet bør medtænkes ved den forestående renovering af laboratorierne i afsnit 2
.

DET
ÆSTETISKE
MILJØ

Undersøgelsen efterlyser mere spændende udsmykning i undervisningslokaler og fællesarealer

I alle undervisningslokaler er der sat nye opslagstavler op, som elever og lærere må kunne udnytte bedre end hidtil. Evt. kan der benyttes specielt klæbemiddel (”elefantsnot”) på cementvæggene. 
Det nyrenoverede Studiestræde bør udsmykkes, så det bliver mere spændende at færdes på skolens hovedfærdselsåre. Skolens ledelse bedes snarest tage initiativ hertil.

Undervisningsmiljøudvalget på Nakskov Gymnasium og HF januar 2015
Liv Juul Franck, 2v, Emil Rasmussen, 1v,  Line Balschmidt (LO) og Ole Skibsted (OS)
-------------
Drøftet med rektor Peter J. O. Rasmussen januar 2015